• מילון מונחים

  Realtor/Real Estate Agent

  • מתווך,סוכן המורשה לעסוק בנדל"ן, מחויב לפעול בהתאם לדיני התיווך במדינה בה פועל. Realtor הוא סוכן שחבר בארגון המתווכים המקומי והארצי.

  Appreciation

  • עליית ערך, השבחה. עליית ערך של הנכס.

  Broker

  • בעל משרד נדל"ן מורשה, שבו מועסקים סוכני נדל"ן.

  Cash Flow

  • תזרים מזומנים- ההכנסה נטו מנכס, בחישוב שנתי או חודשי. מקובל לנכות מההכנסה עלויות ידועות מראש, כגון מיסי רכוש, ביטוח, דמי ניהול קבועים, וכן עלויות מוערכות, כגון הפרשה להוצאות, וכן ניתן להפריש סכומים מוערכים נוספים, כגון הפרשה בגין תפוסה חלקית.

  Closing Costs

   

  • עלויות הסגירה של עסקת רכישת הנכס. עלויות אלה כוללות שכ"ט עו"ד בעסקה, עמלת תיווך, פרמיית ביטוח עבור Title Insurance וכו'.

   

  Title Insurance

   

  • ביטוח זכות- הליך של ביטוח הנערך בארה"ב בעת רכישת נכס, במטרה לבטח את זכויות הקונה . בהליך בודקת חברת ה-Title Companyאת מארג הזכויות הנכס, ולאחר הבדיקה נותנת אחריות שלה לקונה, כי אין בזכות הנרכשת כל פגם קנייני, כלומר כי הנכס אכן שייך למוכר ואין בו כל זכות צד ג', משכון או שעבוד.

   

  CMA- Comparative Market Analyze

   

  • ניתוח השוואתי של מחירי שוק, המבוצע עבור הנכס, המיועד לקבוע שווי שוק של הנכס ו/או שווי שוק של הנכס בשכירות. ה- CMA מבוצע על ידי מתווך ו/או שמאי , על סמך נתונים של נכסים מקבילים שבהם בוצעו עסקאות בתקופה הסמוכה למועד ביצועו.

   

  Deed

   

  • נסח טאבו.

   

  County Records

   

  • רישום הנכס במחוז.

   

   Earnest Money

   

  • דמי רצינות- סכום כסף המועבר לחשבון נאמנות על ידי המשקיע לאות רצינות. לאחר הודעת אישור, זכאי הקונה לתקופה של בדיקת הנכס Home Inspection שבמהלכה הוא יכול לבטלאת הזכייה ולקבל בחזרה את דמי הרצינות.

   

  Home Inspection

   

  • דו"ח בדק בית- דו"ח הנדסי כולל הסוקר את חלקי הבית ומפרט ליקויים בחלקי הבית ו/או בסביבתו, לעיתים לאחר בדיקה של Home Inspection ניתן לשלול ו/או לאשר רכישה של נכס.

   

  Foreclosure

   

  • עיקול- נכס שעוקל על ידי הבנק בנסיבות שבהן הלווה לא עמד בהחזר תשלומי המשכנתא, ומוצע למכירה.

   

  HOA- Home Owners Association

   

  •  ועד בעלי בתים- תשלום הנגבה למטרת מימון הפעלה של שירותים משותפים,למשל בריכה, מגרשי ספורט, גינון ועוד בנכסים מסויימים, למשל condos.

   

  HUD- Housing and Urban Development

   שיכון ופיתוח עירוני של ממשלת ארה"ב.

  HUD -1 Statement
  • מסמך סגירת הצהרהשבו מפורטים התשלומים הכרוכים ברכישה ובהעברת הנכס מיד ליד. לדוגמא: פיקדונות עבור מיסים, עמלות, ביטוחים וכו'

  LLC- Limited Liability Company

   

  • חברה בערבון מוגבל -ישות משפטית נפרדת המאפשרת לבעליה אחריות אישית מוגבלת על חובות ופעולות החברה מבחינה מיסויית, ה- LLC "שקופה", כלומר ההכנסות מיוחסות ישירות לאדם שעומד מאחוריה, אלא אם כן הוא מבקש אחרת..

   

  Property Tax

   

  • מס הנכס- המקביל לארנונה, התשלום השנתי הנגבה על ידי הרשות המקומית, מחושב על פי שווי הערכת הנכס.

   

  POA- Power Of Attorney

   

  • ייפוי כח. ניתן לאדם ו/או מי מטעמו המבצע את הרכישה עבור המשקיע, לחברת הניהול, כדי לחבר את התשתיות (גז,חשמל,מים) לנכס וכדי להשכיר את הנכס בשם המשקיע.

   

  POF- Proof Of Funds

   

  • מסמך המופק על ידי הבנק ומהווה הוכחת יכולת כלכלית כי למשקיע יש יתרת זכות בבנק המאפשרת לו לרכוש את הנכס המיועד. את האישור מציגים למוכר יחד עם ההצעה לרכישת הנכס, כדי שהמוכר יראה שאכן למציע יש יכולת כלכלית לממש את ההצעה שהוא מגיש.

   

  REO- Real Estate Owned

   

  • נכסים שנמצאים בבעלות המלווה, בנק, גוף ממלכתי או חברת ביטוח של המלווה, לאחר אי הצלחה של נסיון למכור אותם ב- short sale או ב- foreclosure. לעיתים קרובות הם נמצאים בניהול של מנהלי נכסי REO של הגוף, שמנסים למכור אותם, בעצמם, באמצעות מכירה פומבית או באמצעות מתווכים.

   

  Short sale

   

  • נכס שהמשכנתא עליו גבוהה מהמחיר שלו, והבנק מאפשר מכירתו על ידי הבעלים לכיסוי המשכנתא.

   

  Replacement Costs

   

  •  עלויות כינון: עלות הקמת הכנס מחדש, ללא עלות קרקע. סכום זה נקבע על ידי חברת הביטוח על פי עלויות הבניה ועלויות נוספות, ומהווה את הבסיס לגבית דמי ביטוח. מסכום זה ניתן אף להסיק מה עלויות הבניה הסבירות לגבי הנכס.