• 5139 Falling Creek Ln, Birmingham, AL 35235

הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש מאי 2013 ב-55,500$, דמי סגירה כ-$2,200, עלות שיפוץ $2,250, דמי תמרוץ בארה"ב $1,500, עלויות נלוות 1,230$, ביטוח מבנה + ביטוח מערכות מורחב לשנה מראש $1,080, דו"ח בדק בית $300.

דמי הקמה לחברת Safe Future $7,000.

סה"כ עלות כוללת של $71,060.

בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2004 שטח בנוי 1,192 Sq. Ft, 3 חדרי שינה, 1.5 חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.

הבית מוערך לצורכי ארנונה כיום בסכום של $95,700.

הבית נמכר בינואר 2004 ב-$86,000.

*ע"פ אתר מפקד האוכלוסין האמריקאי מחירי הנדל"ן עלו ב כ-40% בעשר שנים האחרונות באזור זה, הצפי הינו להמשך עליית המחירים לערך ב- 4%-6% בשנה.

הבית יושכר בשכירות שצפויה להניב תשואה לאחר הוצאות של כ -9%-11% מהעלות הכוללת של הרכישה, לאחר הפחתות כמפורט בדו"ח תזרים המזומנים המצורף.