• 2694 Hickory Valley Drive, Snellville, GA 30078

הבית נרכש באמצעות Safe Future בעלות של $36,244, דמי סגירה $900, עלות שיפוץ של $10,790. עם צפי לתשואה שוטפת של כ-13% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד.

בית צמוד קרקע, שנת בניה 1973, שטח בנוי Sq Ft 1,640, שלושה חדרי שנה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כ-2.5 דונם.

הבית מושכר בשכירות שצפויה להניב תשואה נטו של כ-15% מהעלות הכוללת של הרכישה, לאחר הפחתות כמפורט בתזרים המזומנים המצורף.

הבית נרכש באמצעות בחודש יוני 2011 בכ- $37,150, עלות שיפוץ $10,790, עלות כוללת כ- $47,940.

הבית נמכר בשנת 2000 בסכום של $125,000. עלות הבנייה מוערכת לצרכי ערך כינון ביטוחי בסכום של $147,000.

סביבת הנכס - איזור המיקוד - גידול של 19% באוכלוסיה מאז שנת 2000. הגיל החציוני - 37. הכנסה חציונית של משק בית - $75,000. משקי בית עם ילדים - 45%. שיעור בתים בבעלות - 75%, שיעור בתים בשכירות - 16%, שיעור בתים פנויים - 9%. שווי חציוני של בית באזור המיקוד כ- $122,000. רמת הפשיעה - נמוכה ב- 60% מהממוצע בכלל ארה"ב. אקלים חינוכי - 4/5.