• 1551 Wynfield Dr, Auburn, GA 30011

הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש יולי 2012 ב-$39,500, דמי סגירה $1,100, עלות שיפוץ $28,350, עלויות נלוות $5,250 כמפורט בדו"ח תזרים המזומנים, ביטוח + ביטוח אחריות מורחב שנה מראש $955, עלות תמרוץ המתווכת $1,500, עמלת הקמה לחברת Safe Future $6,500, סה"כ עלות כוללת של $84,015.

בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,500Sq. Ft-., 3 חדרי שינה, 2 חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.

ערך כינון ביטוחי, עלות בניית הבית ללא מרכיב הקרקע סה"כ $131,000.

סביבת הנכס - אזור המיקוד - גידול של  34% באוכלוסייה מאז שנת 2000. הגיל החציוני – 32.82. הכנסה חציונית של משק בית – $58,358. משקי בית עם ילדים – 48%. שיעור בתים בבעלות – 77%, שיעור בתים בשכירות – 14.5%, שיעור בתים פנויים – 8.5%, שווי חציוני של בית באזור המיקוד כ-$90,100, שווי ממוצע באזור המיקוד כ-$101,948 ע"פ מפקד האוכלוסין האמריקאי. רמת הפשיעה - נמוכה ב-46% מהממוצע בכלל ארה"ב. אקלים חינוכי – 3/5.