• 6387 Seths Way, Lithonia, GA 30058

הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש מאי 2012 ב-$53,000, דמי סגירה $1,100, עלות שיפוץ $23,250, עלויות נלוות $1,115 כמפורט בדו"ח תזרים המזומנים, ביטוח + ביטוח אחריות מורחב שנה מראש $1,025, עלות תמרוץ המתווכת $1,500, עמלת הקמה לחברת Safe Future $6,500, סה"כ עלות כוללת של $85,000.

בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1992, שטח בנוי 2,758Sq. Ft-., 3 חדרי שינה, 2 חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.

ערך כינון ביטוחי, עלות בניית הבית ללא מרכיב הקרקע סה"כ $176,000.

הבית נמכר בשנת 2006 בסכום של $173,500 ובאותה השנה נלקחה על הבית משכנתא בסכום של $138,800.

סביבת הנכס - אזור המיקוד - גידול של  18%באוכלוסייה מאז שנת 2000. הגיל החציוני – 33.25. הכנסה חציונית של משק בית – $47,140. משקי בית עם ילדים – 44%. שיעור בתים בבעלות – 61.6%, שיעור בתים בשכירות – 27.9%, שיעור בתים פנויים – 10.4%, שווי ממוצע באזור המיקוד כ-$93,266 ע"פ מפקד האוכלוסין האמריקאי. אקלים חינוכי – 3/5.