• 2311 Fall Creek Ldg, Loganville, GA 30052

הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש אוגוסט 2012 ב-$75,000, דמי סגירה $1,300, עלות שיפוץ $10,430, עלויות נלוות $5,250 כמפורט בדו"ח תזרים המזומנים, עמלת הקמה לחברת Safe Future $6,500, סה"כ עלות כוללת של $98,480.

בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,640Sq. Ft-., 3 חדרי שינה, 2.5 חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם.

ערך כינון ביטוחי, עלות בניית הבית ללא מרכיב הקרקע סה"כ $149,000.

בשנת 2003 הבית נמכר בסכום של $141,300.

סביבת הנכס - אזור המיקוד - גידול של  79% באוכלוסייה מאז שנת 2000. הגיל החציוני – 34.75. הכנסה חציונית של משק בית – $66,692. משקי בית עם ילדים – 45%. שיעור בתים בבעלות – 76.9%, שיעור בתים בשכירות – 13.5%, שיעור בתים פנויים – 6.9%, שווי חציוני של בית באזור המיקוד כ-$123,850, שווי ממוצע באזור המיקוד כ-$149,410 ע"פ מפקד האוכלוסין האמריקאי. רמת הפשיעה - נמוכה ב-60% מהממוצע בכלל ארה"ב. אקלים חינוכי – 3/5.